Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στρατηγική

Για τον Όμιλο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί την επιλογή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι ενεργειακής επάρκειας και μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου.

Η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζεται πλήρως κατά την επιλογή, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου.

Στον τομέα του περιβάλλοντος επενδύουμε στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, πρακτικές και τεχνολογίες σε ολόκληρο τον κύκλο προϊόντος, από το σχεδιασμό του παραγωγικού σχήματος και την πιθανή εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέχρι την τελική κατανάλωση των προϊόντων – καυσίμων.

Η συμβολή μας στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, εστιάζεται στην αριστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Βελτιώνοντας συνεχώς τις λειτουργικές μας παραμέτρου και μειώνοντας το περιβαλλοντικό και ανθρακικό μας αποτύπωμα, ερχόμαστε συνεχώς πιο κοντά στον στους στόχους για:

  • Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βέλτιστης χρήσης φυσικών πόρων
  • Μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.

Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον τεχνολογικό τομέα, στην περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης, συνεισφέρουν σημαντικά στην υλοποίηση της στρατηγικής των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ για βιώσιμη ανάπτυξη, παράλληλα με στοχευμένες περιβαλλοντικές επενδύσεις και επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και διαρκή προγράμματα αντίστοιχης εκπαίδευσης. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη αξιοσημείωτων επιδόσεων, σε τομείς όπως η μείωση των αέριων εκπομπών, η αποτελεσματική διαχείριση του νερού και των άλλων φυσικών πόρων, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και η μείωση εκπομπών CO2.

Η ολοκλήρωση, τα προηγούμενα έτη, των δυο μεγάλων έργων εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, ύψους € 2,1 δις, τα οποία ενισχύουν ουσιαστικά τον σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του, στην αύξηση της απασχόλησης και στην τοπική ανάπτυξη.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης