Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προγραμματισμένες επιθεωρήσεις ασφάλειας από εσωτερικούς και ανεξάρτητους εξωτερικούς επιθεωρητές διεξάγονται σε πολλά επίπεδα. Ανάλογα με τα ευρήματα προγραμματίζονται και υλοποιούνται ενέργειες περαιτέρω βελτίωσης της ασφάλειας.

Περιοδικές επιθεωρήσεις διεξάγονται από:

  • Τη ΔΥΑΠΒΑΟ, με στόχο τη μετάδοση της εμπειρίας, της γνώσης και της εφαρμογής καλών πρακτικών ασφάλειας μεταξύ διυλιστηρίων και θυγατρικών εταιρειών. Το 2015, πραγματοποιήθηκαν νέες επιθεωρήσεις ασφάλειας εστιασμένες όπως κάθε φορά στην ασφάλεια διεργασιών (process safety) στα διυλιστήρια, θυγατρικές εταιρίες Εμπορίας, καθώς και στη Diaxon, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των εκκρεμοτήτων προηγούμενων επιθεωρήσεων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ.
  • Τα Διευθυντικά Στελέχη και Μηχανικούς των διαφόρων μονάδων μιας εγκατάστασης, με άμεσο στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση ανασφαλών συμπεριφορών και έμμεσα την έμπρακτη συμμετοχή των στελεχών στη βελτίωση της ασφάλειας. Πρακτικά γίνεται μία επίσκεψη ασφαλείας την εβδομάδα σε κάθε μονάδα παραγωγής.
  • Τις Διευθύνσεις Υγείας και Ασφάλειας κάθε εγκατάστασης.
  • Ειδικές επιτροπές των εγκαταστάσεων.
  • Ανεξάρτητους, διεθνώς αναγνωρισμένους και έμπειρους επιθεωρητές (third party), μετά από πρόσκληση της εταιρείας ή από πραγματογνώμονες των εταιρειών που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Από τις αρμόδιες Αρχές για την προστασία από Μεγάλα Ατυχήματα (Επιθεωρήσεις SEVESO).

 

Ασκήσεις Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης

Με απόλυτη επιτυχία επίσης πραγματοποιούνται σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου συντονισμένες Ασκήσεις Πυρασφάλειας με συγκεκριμένα ακραία σενάρια και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τις εμπλεκόμενες Αρχές. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν και σενάρια ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και σενάρια αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης περιλαμβάνουν σενάρια διάσωσης ατόμων από κλειστό εξοπλισμό ή από εργασία σε ύψος. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης