Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο προμηθευτών με περισσότερους από 10.000 ενεργούς προμηθευτές, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη μίσθωση υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρίες αλλά και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανανεώνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ανάπτυξη και διατήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με προστιθέμενη αξία για τον Όμιλο, με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεθόδους και πρακτικές αποτελεί μια συνεχή πρόκληση, εναρμονισμένη με το όραμα του Ομίλου.

Οι προμηθευτές του Ομίλου αποτελούν σημαντικούς εταίρους για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή του, επηρεάζοντας όχι μόνο την οικονομική απόδοσή μας, αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους.

Για τους παραπάνω λόγους, οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η αξιολόγησή τους γίνεται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης μέσω σχετικού ερωτηματολογίου. Οι εργολάβοι διυλιστηρίων αξιολογούνται επιπλέον όσον αφορά στην απόδοσή τους σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, κάθε φορά που ολοκληρώνουν ένα έργο.

Έμφαση δίνεται και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με επιλογή τοπικών προμηθευτών, όπου είναι δυνατό,  σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Προμηθειών (βλ. Κεφ. “Κοινωνία”, Ενότητα "Τοπικές Κοινωνίες" για πιο αναλυτική ενημέρωση).

Επίσης, στα τέλη  του 2015 ξεκίνησε η ενσωμάτωση στις νέες συμβάσεις και εντολές αγοράς “όρου συμμόρφωσης” των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της διαφθοράς).

Ο Όμιλος επιδιώκει να αποτελεί προτιμητέο συνεργάτη προμηθευτών που υιοθετούν κοινές αξίες και αρχές, μέσω ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών και τον Κώδικα Δεοντολογίας, καλλιεργώντας συνέργειες και μακροπρόθεσμες σχέσεις, με διαφάνεια και σεβασμό της ανταγωνιστικότητας, της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών.

Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας όσον αφορά στην ενημέρωση και στην εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων, υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών, καθώς και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι οι εργολάβοι των βιομηχανικών εγκαταστάσεων συμμετέχουν συστηματικά σε εκπαιδεύσεις σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (βλ. Κεφ. "Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο", Ενότητα ‘’Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων’’).
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης