Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διερευνούν, χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση από την ελληνική πολιτεία, τη χρησιμοποίηση της βιοαιθανόλης ως συστατικό της βενζίνης, μέσω σχετικού ερευνητικού προγράμματος με το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ και εξετάζουν τη δοκιμαστική εισαγωγή της βιοαιθανόλης ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιο-ΕΤΒΕ, που θα χρησιμοποιηθεί ως συστατικό των βενζινών. Η βιοαιθανόλη μπορεί να αναμιχθεί απευθείας, ή ως συστατικό, με τη βενζίνη και να χρησιμοποιηθεί σε συμβατικά βενζινοκίνητα οχήματα.

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν τα μόνα άμεσα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για καύσιμα μεταφορών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές μετατροπές στα οχήματα και στα δίκτυα διανομής. Το βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα συμβατικά ντιζελοκίνητα οχήματα σε ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ.

Βιοντίζελ που παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο ντίζελ κίνησης

Έτος Βιο-ντίζελ (m3) % κ.ο. στο ντίζελ κίνησης
2006 46.580 2,01
2007 79.010 3,65
2008 62.788 3,04
2009 68.961 3,84
2010 108.063 6,39
2011 78.623 6,37
2012 100.993 6,49
2013 101.269 6,73
2014 112.891 7,00
2015 112.680 7,00

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λειτουργούν ήδη φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW, και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας. Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται άλλα 4 φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 11,6 MW, καθώς και 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW.

Επίσης έχουν ήδη εγκριθεί από το ΔΕΔΔΗΕ 7 αιτήσεις, 20 kW η κάθε μία για αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση (πρόγραμμα net-metering) για ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ, που θα κατασκευαστούν εντός του 2016. Παράλληλα εξετάζονται επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου που είναι συνδεδεμένες στη μέση τάση.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ, αναπτύσσεται ένα χαρτοφυλάκιο 143 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης