Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το καλό εργασιακό κλίμα είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη και καλών εργασιακών σχέσεων. Δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους και τους κάνει να αισθάνονται σημαντικοί και απαραίτητοι για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

 

Αμφίδρομη Επικοινωνία/ Ενημέρωση/ Συνεργασία

Επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου με πολλούς τρόπους: όπως με την προώθηση ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας, την απαίτηση για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την προδραστική επικοινωνία με τους εργαζόμενούς μας.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοί μας είναι οι πιο σημαντικοί και πολύτιμοι πρεσβευτές μας προς τους κοινωνικούς εταίρους μας, μεριμνούμε για την συνεχή και έγκαιρη ενημέρωσή τους. Τέτοιοι τρόποι επικοινωνίας είναι το εσωτερικό εταιρικό δίκτυο (intranet), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ενημέρωση γραφείο-γραφείο, οι πίνακες ανακοινώσεων και οι ενημερωτικές συναντήσεις των στελεχών με τη Διοίκηση.

Επίσης, ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας είναι η ανατροφοδότηση πληροφόρησης εκ μέρους των εργαζομένων. Όπως κάνουμε με τους κοινωνικούς μας εταίρους, εργαζόμαστε για να κατανοήσουμε τις ανησυχίες, τις ανάγκες και τις σκέψεις των εργαζομένων σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης και ενσωματώνουμε τα σχετικά ευρήματα στις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τα προγράμματά μας, με σκοπό να μας βοηθήσουν στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων μας.

 

Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων 

(βλ. δείκτες G4-37 και G4-LA16) αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και πρωτοποριακό εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης ή επώνυμης υποβολής ερωτημάτων, κατάθεσης προτάσεων και, γενικά, διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων με τη Διοίκηση ή/και τις αρμόδιες Οργανωτικές Μονάδες του Ομίλου. Οι διαχειριστές της Θυρίδας Προτάσεων μεριμνούν και εγγυώνται την εχεμύθεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Όλες οι προτάσεις απαντώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενώ τηρείται λεπτομερές αρχείο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την παρακολούθηση της προόδου των υποθέσεων.

Μέσα στο έτος 2015, υπεβλήθησαν 7 προτάσεις και 4 παράπονα. Ένα αίτημα αφορούσε τις εργασιακές πρακτικές (Υγεία και Ασφάλεια) και ένα τις επιπτώσεις στην κοινωνία (περιβάλλον).

Όλες οι προτάσεις εξετάστηκαν διεξοδικά,  επιλύθηκαν 3 +1 που εκκρεμούσε από το 2014, ενώ 4 είναι υπό διερεύνηση. Η απόφαση και ο χρόνος υλοποίησης των προτάσεων συναρτάται με τη χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία τους, τη σημαντικότητα σε σχέση με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες, τη συμβατότητα με τη Στρατηγική του Ομίλου, την δυνατότητα ένταξής τους στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και, βεβαίως, το εφικτό ή μη της υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τεκμηριωμένη ενημέρωση.

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο Όμιλος παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σχετικά με την εργασία ανηλίκων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι, στον Όμιλο, μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις.

Υπάρχουν δέκα συνολικά ενώσεις εργαζομένων με μέσο ποσοστό συμμετοχής 90%, (βλέπε αναλυτικά στον δείκτη G4-11).

Το αντιπροσωπευτικό σωματείο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ υπογράφει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΕΛΠΕ. Αντίστοιχες συλλογικές ρυθμίσεις υπάρχουν για τους εργαζόμενους της ΕΚΟ, της ΕΚ και της DIAXON.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης