Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία και η συνεργασία μας με την ευρύτερη κοινωνία, και ιδιαίτερα τις γειτονικές τοπικές κοινωνίες, είναι πολυδιάστατη συμπεριλαμβάνοντας δράσεις όπως η φιλανθρωπία και οι χορηγίες, αλλά και πιο άμεση συνεργασία όπως η ανάπτυξη υποδομών και η υποστήριξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Τα παραπάνω υποστηρίζονται από συνεχή διάλογο και έρευνες όπως η αξιολόγηση ουσιαστικότητας, οι περιοδικές έρευνες ικανοποίησης πελατών, οι ετήσιες έρευνες κοινής γνώμης, οι δημόσιες συζητήσεις και άλλες μορφές επικοινωνίας.

Τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις παραπάνω έρευνες.

 

Κοινωνικές Δράσεις Ομίλου - Στρατηγικοί Στόχοι 2016-2021

Κοινωνία - Ευπαθείς Ομάδες
  • Ενίσχυση προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες
  • Συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων ΕΚΕ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας

Νέα Γενιά (όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες)

  • Δημιουργία ευκαιριών για νέους ανθρώπους
  • Συνεργασίες με την εκπαιδευτική κοινότητα
Έργα Υποδομής/ Περιβάλλον
  • Ενίσχυση έργων υποδομής στις τοπικές κοινότητες για καλύτερη ποιότητα ζωής

Πολιτισμός

  • Προβολή και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Αθλητισμός
  • Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων για ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος

Συμμετοχή/Εθελοντισμός Εργαζομένων

  • Βελτίωση της συμμετοχής (από 4% σε 7%) σε κοινές εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Ενδυνάμωση των σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και κυρίως με τις τοπικές κοινωνίες. για την αρμονική συνύπαρξη και συμβολή για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

 

Επενδύσεις σε Δράσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Ελλάδα € 3.220.474 
Τοπική Κοινωνία € 1.572.584 
Ευρύτερη Κοινωνία € 1.647.890 
Εξωτερικό € 433.431 
Βουλγαρία € 157.903 
Κύπρος € 57.017 
Μαυροβούνιο € 37.837 
ΟΚΤΑ € 55.434 
Σερβία € 125.240 
Σύνολο € 3.653.905 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης