Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Λίγα λόγια για τον Απολογισμό

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2005, δημοσιοποιεί Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων (stakeholders).

Η 11η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους τομείς της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

Σκοπός και Εύρος

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς. Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε επιχειρησιακή μονάδα του Ομίλου.

Για την επιλογή των εταιρειών του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό ελήφθησαν υπόψη (α) ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2015, σελ. 169-171,(http://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/FISCAL%20REPORT-FINAL-SITE.pdf) και (β) η μελέτη σημαντικότητας, σύμφωνα με μια δέσμη κριτήριων επιλογής (όπως ποσοστό συμμετοχής και έλεγχος, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων, αριθμός εργαζομένων). Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και συνεπώς οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό αφορούν τις συγκεκριμένες 10 εταιρείες του Ομίλου.

Εταιρείες του Oμίλου που περιλαμβάνονται στον απολογισμό

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

2. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

4. OKTA AD SKOPJE

5. ΗELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD

6. JUGOPETROL AD

7. EKO BULGARIA EAD

8. EKO SERBIA AD

9. DIAXON Α.Β.Ε.Ε.

10. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε

Μεθοδολογία

Από το 2007, αξιοποιούμε το GRI και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), ως πλαίσιο για τη σύνταξη αυτού του Απολογισμού.

Ο Απολογισμός υλοποιήθηκε με βασικό πλαίσιο αναφοράς:

Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης, σε σχέση με τους προηγούμενους Απολογισμούς και δεν έγιναν αναθεωρήσεις πληροφοριών των προηγουμένων δημοσιεύσεων. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο κείμενο. 

Ουσιαστικά Θέματα και Δράσεις για την κάλυψή τους

Περιβάλλον Ουσιαστικά Θέματα 2015 Ενότητα Απολογισμού-Δράσεις/ Δείκτης GRI-G4
Επικίνδυνα απόβλητα

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές & Απόβλητα»
Δείκτες G4: ΕΝ2, EN3, ΕΝ10, ΕΝ22, ΕΝ23, ΕΝ25

Χρήση Ενέργειας (μη ανανεώσιμες πηγές)

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»,  «Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Αποδοτικότητα»
Δείκτες G4: EN3, ΕΝ4, ΕΝ5, ΕΝ6, ΕΝ7 και DMA: Ενέργεια

Χρήση Ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές)

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Δείκτες G4-EN3, ΟG2, ΟG3 

Εκπομπές: CO2 - SO2 - NOx - VOC - Αιωρούμενων Σωματιδίων

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές & Απόβλητα»
Δείκτες G4: EN15-21 και  DMA: Εκπομπές ΑτΘ 

Κατανάλωση νερού

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Διαχείριση Νερού και Άλλων Πόρων»
Δείκτες G4: EN8, ΕΝ9, ΕΝ10 

Διαχείριση λυμάτων

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές & Απόβλητα», «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα»
Δείκτες G4: EN22, ΕΝ23, ΕΝ25 

Διαρροές, πετρελαιοκηλίδες

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές & Απόβλητα», «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα»
Δείκτες G4: EN11, ΕΝ12, ΕΝ13, ΕΝ24 και  DMA: Βιοποικιλότητα

Επιπτώσεις προϊόντων

Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων»
Κεφάλαιο «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότητα «Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσίες»
Δείκτες G4: EN7, EN11-14, ΕΝ26, ΕΝ27, PR1-3 και DMA: Επιπτώσεις από τα Προϊόντα

Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Κεφάλαιο «Οικονομικές Επιδόσεις», Ενότητα «Οι επιδόσεις μας»
Δείκτης G4-EN31 

Μέτοχοι Εταιρική Διακυβέρνηση

Κεφάλαιο «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», Ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση»
Δείκτες G4 34-55 

Διασφάλιση εφοδιασμού

Κεφάλαιο «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότητα «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Υπεύθυνες Προμήθειες»
Δείκτης G4-12 και DMA: Διασφάλιση Εφοδιασμού

Επιχειρησιακή Συνέχεια DMA: Επιχειρησιακή Συνέχεια 
Εργαζόμενοι Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο»
Δείκτες G4-10, G4-11, EC5, LA1, LA2 και DMA: Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας 

Ισότητα - Αμεροληψία

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Αμοιβές και Παροχές», «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», «Εργασιακό περιβάλλον», «Ίσες Ευκαιρίες - Ανθρώπινα Δικαιώματα»
Δείκτες G4:  LA13, HR3 και DMA: Ισότητα - Αμεροληψία 

Επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων»
Δείκτες G4: LA5-8, και DMA: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 

Εργασιακό Περιβάλλον

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων», «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», «Εργασιακό Περιβάλλον»
Δείκτες G4: LA1-16  και DMAs: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  & Εργασιακό Περιβάλλον 

Προμηθευτές Υπεύθυνες Προμήθειες

Κεφάλαιο «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότητα «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Υπεύθυνες Προμήθειες»
Κεφάλαιο «Κοινωνία», Ενότητα «Τοπικές Κοινωνίες»
Δείκτες G4-12, G4- EC9 και DMA: Πρακτικές Προμηθειών 

Λειτουργική Υποστήριξη DMAs: Επιχειρησιακή Συνέχεια και Πρακτικές Προμηθειών
Αξιολόγηση Προμηθευτών

Κεφάλαιο «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότητα «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Υπεύθυνες Προμήθειες»
Δείκτες G4: ΕΝ32-33, LA14-15, HR4-6, HR10-11, SO9-10 και DMAs:  Αξιολόγηση Προμηθευτών και Πρακτικές Προμηθειών

Κοινωνία Συνέργειες με την Κοινωνία και Συνεργασίες

http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf

Επιπτώσεις Ατυχημάτων

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων»
DMA: Συνέπειες Ατυχημάτων 

Έλεγχος Υγείας

Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων»
Δείκτης G4-LA6 και DMA: Θέματα Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες 

To 2015 ο Όμιλος υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, που αποτελείται από 20 κριτήρια (κατηγοριοποιημένα σε 4 πυλώνες) και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας είναι ένα από τα εργαλεία - για τη δημιουργία πολιτικών και στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας – που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020». Η Πρωτοβουλία προσβλέπει μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου να συμβάλει στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να υποστηρίξει τους επιχειρησιακούς και θεσμικούς φορείς της χώρας μας με πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες. 

Οι αναγνώστες αυτού του Απολογισμού μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο στον Ετήσιο Απολογισμό 2015,  (http://www.helpe.gr/mediacenter/company-publications/annual-report/), στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2015 (http://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/FISCAL%20REPORT-FINAL-SITE.pdf), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης