Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το οικονομικό Περιβάλλον

Η διατήρηση των αρνητικών ρυθμών παραγωγικότητας στη μεταποίηση για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπό την πίεση και των αυξήσεων στο κόστος ενέργειας, στη φορολογία και στο κόστος χρηματοδότησης, διατήρησαν το αρνητικό επενδυτικό περιβάλλον που αποτυπώνεται στη στασιμότητα των επενδύσεων, στη διατήρηση της ανεργίας στα δραματικά επίπεδα του 24% και προφανώς στον περιορισμό και αναδιάρθρωση της κατανάλωσης.

Σε διεθνές επίπεδο τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα καθόρισαν η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και η διατήρηση της πλεονάζουσας προσφοράς παρά τις σημαντικές γεωπολιτικές μεταβολές, με συνέπεια την άσκηση σημαντικών πιέσεων κυρίως στην εξορυκτική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Στον κλάδο της διύλισης και ειδικότερα στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, παρά την ανάκαμψη των διεθνών περιθωρίων διύλισης, η ανταγωνιστικότητα συνεχίζει να πλήττεται από το υψηλό νομοθετικό κόστος, λόγω της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ, για δε τα ελληνικά διυλιστήρια οι ανταγωνιστικές πιέσεις αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, λόγω της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής δυναμικότητας διύλισης στις γειτονικές χώρες, τη Μέση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Ασία, οι οποίες δεν θα επιβαρύνονται με το υψηλό κόστος νομοθετικής συμμόρφωσης της ΕΕ.

Το 2015 ήταν και για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μια χρονιά προκλήσεων και δύσκολων αποφάσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων, αφενός μεν λόγω της γενικότερης διεθνούς συγκυρίας, αφετέρου δε λόγω της επιτακτικής ανάγκης ανασχεδιασμού και προσαρμογής της δομής του Ομίλου στις νέες συνθήκες, που διαμόρφωσε η παρατεταμένη ύφεση και η δυσμενής εξέλιξη του ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων το 2015 ανήλθε σε 7,1 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα αρχικά επίσημα στοιχεία, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2014, κυρίως λόγω της σημαντικής ενίσχυσης κατά 43%, της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης. Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης παρέμεινε σταθερή, με το ντίζελ να σημειώνει αύξηση 3%, αντισταθμίζοντας αντίστοιχες απώλειες στη βενζίνη, καθώς η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος στο Β’ Εξάμηνο είχε ως αποτέλεσμα την αναστροφή της θετικής τάσης του Α’ εξαμήνου.

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη του Ομίλου για το 2015 παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες:

Λειτουργικά στοιχεία 2015 2014
Όγκος πωλήσεων διύλισης (εκατ.μετρ.τόνοι) 14,26 13,54
Όγκος πωλήσεων εμπορίας (εκατ.μετρ.τόνοι) 4,67 4,13
Παραγωγή διυλιστηρίων (εκατ.μετρ.τόνοι) 12,79 12,46
Συνολικός αριθμός εργαζομένων στον Όμιλο 3.300 3.288

 

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (εκατ. €) 2015 2014
Κύκλος Εργασιών 7.303 9.478
Συγκρίσιμα EBITDA 758 417
Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 268 2
Καθαρά κέρδη 45 (369)
Απασχολούμενα Κεφάλαια 2.913 2.870
Καθαρός Δανεισμός 1.122 1.140
Δανειακή Μόχλευση 39% 40%

Ο Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία του, με τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €758 εκατ. (2014: €417εκατ.), την ισχυρότερη επίδοση ιστορικά, καθώς όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου, ιδιαίτερα ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, εμφάνισαν βελτιωμένες επιδόσεις.

Οι επιδόσεις μας (ο Όμιλος σε αριθμούς)

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης