Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Όμιλος (με έδρα στην Αθήνα, Μαρούσι, Χειμάρρας 8Α) αποτελείται από 44 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Η κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών, το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, η μετοχική σύνθεση, το ποσοστό ιδιοκτησίας και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στο σύνδεσμο http://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/COMPLETED-FINAL-GR-WEB_1.pdf σελ. 175-177. Η νομική μορφή του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της αρχικής συγχώνευσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της μητρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο που έγινε το 1998 και των μετέπειτα εταιρικών συναλλαγών (εξαγορές).

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια λιανική εμπορία καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.  

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ., με συνολικό δίκτυο 2.000 πρατηρίων).

Μετοχική Σύνθεση

Κύριοι Μέτοχοι (>5%)

(στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2016) % επί του συνόλου
Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. 45,47
Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) 35,48
Ευρύ Επενδυτικό Κοινό 19,05

 

Κύριες Δραστηριότητες Ομίλου

ΔΙΥΛΙΣΗ

Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου με 3 διυλιστήρια σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη χωρητικότητας 6,65 εκατ. m3, που καλύπτουν το 65% της διυλιστικής δραστηριότητας της χώρας.

Επιτεύγματα 2016

 • Αύξηση της παραγωγής κατά 16% (14,2 εκατ. τόνους πετρελαίου) - ιστορικά υψηλό
 • Αύξηση κατά 25% των εξαγωγών (8,6 εκατ. τόνοι πετρελαίου) - ιστορικά υψηλό
 • Ανήλθε στο 51% η απόδοση μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ, τζετ)
 • Άνοδο στο 22% σημείωσε η παραγωγή βενζίνης
 • Ξεπέρασε το  80% η  παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Στόχοι

 • Έμφαση στην Ασφάλεια, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην εκπαίδευση, την εφαρμογή προτύπων και τη βελτίωση διαδικασιών
 • Αριστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης με την εκμετάλλευση συνεργειών μεταξύ των διυλιστηρίων του Ομίλου, της βελτίωσης της απόδοσης των μονάδων μετατροπής και των ενεργειακών επιδόσεων των διυλιστηρίων μας
 • Διατήρηση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των διυλιστηρίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων συντήρησης

 

ΕΜΠΟΡΙΑ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιριών (Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ.).

Το 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως της «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ», κίνηση που αναμένεται να βελτιστοποιήσει την εταιρική δομή, να μειώσει το κόστος λειτουργίας, αλλά και να ενδυναμώσει τη θέση του ομίλου στην Ελληνική αγορά, όπου, μεταξύ άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων, διαθέτει συνολικά 1.700 πρατήρια με εμπορικά σήματα της ΕΚΟ και της ΒΡ, εκ των οποίων πάνω από τα 180 ανήκουν στο δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων.

Η ενοποιημένη εταιρεία διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων με:

-15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων

-23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια

-2 εμφιαλωτήρια υγραερίου

-1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

Επιτεύγματα 2016

 • Σημαντική βελτίωση μεριδίου αγοράς των σημάτων ΕΚΟ και ΒΡ στα περισσότερα προϊόντα
 • Στα καύσιμα κίνησης το συνολικό μερίδιο αγοράς έχει ξεπεράσει το 30%
 • Διατηρείται η ηγετική θέση της ΕΚΟ στα καύσιμα Αεροπορίας και Ναυτιλίας
 • Συμφωνία με την BP plc. για αποκλειστική χρήση των εμπορικών της σημάτων για καύσιμα εδάφους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης  έως το τέλος του 2025
 • Αύξηση των λιανικών πωλήσεων στις περισσότερες εταιρείες του εξωτερικού που δραστηριοποιείται ο Όμιλος (αυξημένη ζήτηση, επέκταση δικτύου πρατηρίων λιανικής, ενέργειες marketing, νέα προϊόντα)

Στόχοι

 • Αύξηση μεριδίου αγοράς της εμπορικής εταιρείας του Ομίλου με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητάς της. Κύριους άξονες αποτελούν η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων της παραγωγής και εμπορίας λιπαντικών, της εμπορίας υγραερίων καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η βελτιστοποίηση των λειτουργιών μέσα από περαιτέρω αύξηση της προσφερόμενης αξίας στον καταναλωτή με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές
 • Διατήρηση ηγετικής θέσης στις αγορές της Κύπρου και του Μαυροβουνίου
 • Ενίσχυση της κερδοφορίας της εμπορικής δραστηριότητας στην π.Γ.Δ.Μ.
 • Συνέχιση ανάπτυξης στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας μέσω της στοχευμένης ανάπτυξης του δικτύου και της αριστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας

 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας καθώς και με μεμονωμένες αγορές.

Η δυνατότητα πρόσβασης και η ευελιξία των διυλιστηρίων μας να επεξεργάζονται μεγάλη ποικιλία αργών, αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου, σημαντικό τόσο για την κερδοφορία όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισής του σε απότομες μειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία των αγορών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Επιτεύγματα 2016

Η υπερπροσφορά αργού πετρελαίου όλων των τύπων συνεχίστηκε το 2016 με θετικό αντίκτυπο στην τιμολόγηση, ιδιαίτερα των βαρύτερων τύπων αργού στην περιοχή μας, κυρίως λόγω της επιστροφής του Ιράν στη διεθνή αγορά. Ο Όμιλος αξιοποίησε τις ευκαιρίες στη διεθνή αγορά και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα και προχώρησε σε απ’ ευθείας συμφωνίες με προμηθευτές. Έτσι το μίγμα εφοδιασμού προσαρμόστηκε ως εξής:

Ρωσία 17%, Ιράκ 24%, Καζακστάν 25%, Ιράν 16%, Σαουδική Αραβία 5%, Αίγυπτος 10%, Λιβύη 2%

Στόχοι

Aύξηση των περιθωρίων διύλισης, κυρίως μέσω της διεύρυνσης των απευθείας προμηθειών από παραγωγούς και της εκμετάλλευσης των βραχυπρόθεσμων ευκαιριών της spot αγοράς.

 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ / ΧΗΜΙΚΑ

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται κυρίως σε περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων των διυλιστηρίων, όπως προπυλένιο, πολυπροπυλένιο, διαλύτες και ανόργανα, καθώς και εμπορία στην εσωτερική αγορά. Η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basel, η οποία θεωρείται ως μια από τις κορυφαίες διεθνώς.

Επιτεύγματα 2016

 • Εξαγωγή 60-65% των χημικών
 • EBITDA της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ - ιστορικά υψηλό
 • Αύξηση όγκου πωλήσεων πετροχημικών κατά 16%
 • Μείωση των διεθνών περιθωρίων ΡΡ κατά 18%
 • Ιστορικά υψηλό στην παραγωγή πολυπροπυλενίου
 • Ιστορικά υψηλό στην παραγωγή ΒΟΡΡ φιλμ

Στόχοι

 • Έμφαση σε εφαρμογές ποιοτικών απαιτήσεων πολυπροπυλενίου
 • Κατεύθυνση πωλήσεων σε ποιοτικά απαιτητικές ευρωπαϊκές αγορές
 • Διατήρηση των υψηλών μεριδίων εσωτερικής αγοράς ΡΡ και ΒΟΡΡ
 • Συνέχιση της προώθησης των νέων τύπων φιλμ (μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας)
 • Παραγωγή phthalate free προϊόντων πολυπροπυλενίου και ΒΟΡΡ φιλμ

 

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Η εταιρεία παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υποβάλλοντας προσφορές σε διεθνείς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για την απόκτηση δικαιωμάτων σε επιλεγμένες περιοχές είτε αυτοδύναμα είτε σε κοινοπραξία με διεθνείς εταιρείες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς.

Επιτεύγματα 2016

 • Παραχώρηση του Θρακικού Πελάγους, συνολικής έκτασης ~1.600 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ 25% σε κοινοπραξία με Calfrac Well Services Ltd. 75%)
 • Σύμβαση μίσθωσης με Ελληνικό Δημόσιο στον Πατραϊκό Κόλπο συνολικής έκστασης 1.892 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 50% σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την EDISON International SpA 50%)
 • Επιλεγείς Αιτών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος». Υπογραφή Συμβάσεων Μίσθωσης στις 25 Μαΐου 2017 και προώθηση για κύρωση στο Κοινοβούλιο.
 • Ανακήρυξη του επιχειρηματικού σχήματος Total 50%-Edison 25%-ΕΛΠΕ 25% ως επιλεγείς αιτών για το Block 2 σε θαλάσσια περιοχή Δυτικά της Κέρκυρας. Ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης του κειμένου της Σύμβασης Μίσθωσης και αναμονή για την υπογραφή.
 • Επιλεγείς Αιτών για το Block 10 στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Διαπραγμάτευση κειμένου Σύμβασης Μίσθωσης.

Στόχοι

Εκτίμηση δυναμικού σε υδρογονάνθρακες με την εκτέλεση γεωφυσικών καταγραφών και ερευνητικών γεωτρήσεων με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και τις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών.

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Οι δραστηριότητες στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αφορούν τις συμμετοχές του Ομίλου στις ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 50% EDISON) και ΔΕΠΑ ΑΕ (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 65% Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου) αντίστοιχα.

Επιτεύγματα 2016

 • 84% συμμετοχή των προαναφερθέντων εταιρειών στα αποτελέσματα του Ομίλου σε σχέση με το 2015
 • Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη EBITDA της ELPEDISON BV καθώς αυξήθηκε η παραγωγή των δύο μονάδων την εταιρείας, λόγω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του ΦΑ ως καυσίμου για παραγωγή ηλεκτρισμού
 • Τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ ΑΕ βελτιώθηκαν με τη συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου να ανέρχεται στα 36 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων πωλήσεων (παρά τη διένεξη με BOTAS και επισφάλειες), καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 37% σε σχέση με το 2015, φτάνοντας τα 3,8 bcm

Στόχοι

Σχεδιασμός και υλοποίηση εναλλακτικών υποδομών στη χώρα (σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σημεία εφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ κ.λπ.).

 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ενεργειακών προϊόντων, που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, εμπορία εξοπλισμού, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών, βιομάζας κτλ.).

Επιτεύγματα 2016

 • Φ/Β σταθμός σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW
 • Αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας.
 • Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW και άλλα 4 Φ/Β έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 11,6 MW.
 • 7 ΦΒ Συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος 70 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ.
 • Το Δεκέμβριο 2016 η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες, μετά από διαγωνισμό, ανέλαβε την υλοποίηση τριών (3) έργων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα οποία συμμετείχε, συνολικής ισχύος 8,6 MW από τα προαναφερθέντα 11,6 MW. Συγκεκριμένα της κατακυρώθηκαν τα κάτωθι έργα:
 1. Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 3,6 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου των ΕΛΠΕ,
 2. Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 4,0 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης των ΕΛΠΕ και
 3. Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 1,0 MW στην ΒΙΠΕ Καβάλας

          Η ΕΛΠΕ ΑΠΕ πρόκειται να ολοκληρώσει τα ανωτέρω έργα εντός του 2017.

Στόχοι

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

 • Εντός του 2017 πρόκειται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1 MW από μονάδα βιοαερίου.
 • Αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 143 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα
 • Παράλληλα συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη.

Επιτεύγματα 2016

Κατά το 2016 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα €11,2 εκατ. και παρείχε τις υπηρεσίες της σε 155 έργα.

Στόχοι

 • Ενίσχυση της εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής πολιτικής της εταιρείας για επέκταση των υπηρεσιών εκτός Ομίλου
 • Συνέργειες με EPC εταιρείες
 • Διεύρυνση υπηρεσιών εντός του Ομίλου ΕΛΠΕ, για κάλυψη υφιστάμενων αναγκών.
 • Εμπλοκή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε κύρια έργα όπως ΤAP, Ανάπλαση Ελληνικού, Project Management των έργων της ΔΕΠΑ, έργα σε Κύπρο
 • Επένδυση στον παραγωγικό ιστό της εταιρείας και την υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία του
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης