Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

                     

Ε. Τσοτσορός                              Γ. Στεργιούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.                             Διευθύνων Σύμβουλος

 

Αγαπητοί Συμμέτοχοι,

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν  πρωτοπόρο ενεργειακό περιφερειακό Όμιλο, που θα πρωταγωνιστήσει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις  για σύγχρονες και βιώσιμες μορφές ενέργειας.

Το 2016  ο τομέας της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο έκανε σημαντικά βήματα για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν μετασχηματισμό και παραγωγή ενέργειας χαμηλού άνθρακα. Η συμφωνία του Παρισιού το 2015 και οι στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έθεσαν νέους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προωθώντας εκείνη την οικονομική ανάπτυξη που προϋποθέτει σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας και δίνει προτεραιότητα στις σύγχρονες μορφές ενέργειας.

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός διατηρώντας την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην καινοτομία και την απασχόληση και εστιάζει:

  • Στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Στη μείωση της συμμετοχής των στερεών καυσίμων και του πετρελαίου
  • Στην αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

Χαράσσοντας μια νέα στρατηγική

Η προηγούμενη χρονιά όμως ήταν και μια πολύ σημαντική χρονιά για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ γιατί επετεύχθη η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία στην ιστορία του με κέρδη EBITDA 836 εκ. ευρώ και καθαρά κέρδη 329 εκ. ευρώ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, που τα τελευταία χρόνια διανύει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Έχοντας ενσωματώσει στη στρατηγική του τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης έχει θέσει ως βασικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια:

  • Την αυξημένη εξωστρέφεια και διεθνή ανταγωνιστικότητα, με τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη το 60% της συνολικής παραγωγής και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία. Την περίοδο της κρίσης 2009-2016 υλοποίησε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 3,5 δισ. περίπου, το οποίο πέραν της βελτίωσης της απόδοσης των μονάδων διύλισης, βελτίωσε περαιτέρω την περιβαλλοντική επίδοση και ενίσχυσε την απασχόληση.
  • Τη σταδιακή διαφοροποίηση του ενεργειακού τους χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Ε.Ε. για τον ενεργειακό μετασχηματισμό, ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου, ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί εναλλακτικές ενεργειακές υποδομές στη χώρα (σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σημεία εφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ κ.λπ.).
  • Τη βελτίωση στον τομέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας των εγκαταστάσεων με προγραμματισμένες επενδύσεις της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ.
  • Τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ενίσχυσης της διαφάνειας.
  • Την εκπαίδευση και την καινοτομία. Επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη νέα γενιά σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (υποτροφίες), ενώ παράλληλα, στοχεύει στη διερεύνηση των τεχνολογικών εξελίξεων με τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενοι με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.

 

Προτεραιότητα στην Υγεία- Ασφάλεια, Περιβάλλον

Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει και το 2016 στον τομέα της υγείας –ασφάλειας για να εξασφαλίσει συμμόρφωση με τα αυστηρότερα κριτήρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα Ολιστικής Ασφάλειας στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου με στόχο να βελτιωθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες. Σημαντικό επίτευγμα της προηγούμενης χρονιάς είναι η συμπλήρωση 2.000.000 ωρών χωρίς ατύχημα απουσίας για την θυγατρική εμπορική εταιρεία ΕΚΟ.

Στον τομέα του περιβάλλοντος παρά τα αυξημένα επίπεδα λειτουργίας των διυλιστηρίων, σε σχέση με το 2015, οι δείκτες για τις σημαντικότερες αέριες εκπομπές του κλάδου μειώθηκαν έως και 23%.

 

Δημιουργία Αξίας για την Κοινωνία

Υλοποιώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επενδύει στη νέα γενιά και την εκπαιδευτική κοινότητα, στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, συμβάλλει στην διάδοση του πολιτισμού, ενισχύει έργα υποδομής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των όμορων δήμων. Προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, η τοπική απασχόληση και η δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Η ενίσχυση  του κοινωνικού προϊόντος με επενδύσεις στις όμορες με τις εγκαταστάσεις κοινωνίες, η στήριξη των τοπικών προμηθευτών αλλά και η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων .

 

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016

Ο Απολογισμός περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις επιδόσεις του Ομίλου στους άξονες κοινωνία- εργαζόμενοι, υγεία -ασφάλεια και περιβάλλον. Ο  Όμιλος εδώ και εννέα χρόνια είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του  ΟΗΕ και εργάζεται σταθερά για την προστασία του περιβάλλοντος, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εξασφάλιση  ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τέλος, την υιοθέτηση σύγχρονου κώδικα και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Για τα επόμενα χρόνια θα  συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στηριζόμενοι σε αυτές τις αρχές και θα επιδιώξουμε συνέργειες, προκειμένου να  υλοποιήσουμε το όραμα μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη, να μεγιστοποιήσουμε  τις ωφέλειες προς την κοινωνία και να  εξασφαλίσουμε  ένα  καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης