Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ

Στόχος του Ομίλου είναι να δημιουργεί αξία από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμμετόχους). Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας και παρέχουν την «κοινωνική άδεια λειτουργίας». Ο προσδιορισμός των ουσιαστικών θεμάτων, που καθορίζεται από το συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, εξασφαλίζει την ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή της κοινωνίας και τη στήριξη και συνεισφορά για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

Δέσμευση και στόχος του Ομίλου είναι η δημιουργία αξίας μέσω των επιχειρηματικών και κοινωνικών δράσεων του. Αυτή η προστιθέμενη αξία -  το κοινωνικό προϊόν - απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και συμβάλει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως κοινωνικό προϊόν ορίζεται η οικονομική συνεισφορά μας προς τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη εκτός πελατών/προμηθευτών.

Ο Όμιλος υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις, διατηρεί σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στις χώρες που δραστηριοποιείται δημιουργώντας, επιπροσθέτως, έμμεσα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και το εθνικό προϊόν.

Επιπλέον ο Όμιλος μέσα από τις δραστηριότητές του, συλλέγει και αποδίδει σημαντικό μέρος των έμμεσων φόρων του Δημοσίου (Ε.Φ.Κ και ΦΠΑ).

Τέλος σημαντική είναι η προσφορά του Ομίλου και στην ευρύτερη κοινωνία μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και στην υποστήριξη της νέας γενιάς.

Κατά το 2015 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν € 7.303 εκατ. (2014: € 9.478 εκατ.) και διανεμήθηκε κοινωνικό προϊόν αξίας €1,4 δις., (2014: € 1,8 δις.) ως εξής:

  • €181 εκατ. στο προσωπικό (μισθοί και πρόσθετες παροχές)
  • €70 εκατ. απ’ ευθείας στο Δημόσιο μέσω άμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
  • €1,1 δις έμμεσων φόρων που εισπράχθηκαν και αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο
  • €3,2 εκατ. στην κοινωνία μέσω δράσεων ΕΚΕ εντός Ελλάδας
  • €220 εκατ. αποτελέσματα εις νέον και €433 εκατ. αποθεματικά

 

Βραβεύσεις - Διακρίσεις Ομίλου

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει λάβει πολλά βραβεία στο πλαίσιο της αναγνώρισης για την ολοκληρωμένη προσέγγισή του προς την εταιρική υπευθυνότητα.
Οι βραβεύσεις και διακρίσεις συνιστούν αναγνώριση της πολιτικής και της στρατηγικής, που ακολουθούνται στο τρίπτυχο οικονομικές επιδόσεις, διαχείριση περιβάλλοντος, σεβασμός προς την κοινωνία.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βραβεύσεις και διακρίσεις που λάβαμε το 2015:

QualityNet Foundation - Bravo Sustainability Awards

Διάκριση στην κατηγορία Bravo in Action - Πρόγραμμα: "H Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Διάκριση στην Κατηγορία Bravo Environment – Βέλτιστη Πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξησης απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης - CR Index Διάκριση CR Index 2014 Platinum                                                             
Έπαινος Best Progress Platinum
Energy Mastering Awards 2015 - Plant Management, Boussias communications

Gold Award στην Κατηγορία Energy Efficiency

Gold Award στην Κατηγορία Cogeneration (Combined) Heat and Power
Waste & Recycling Awards 2015 - Plant Management, Boussias communications Gold Award στην Κατηγορία Circular Economy
Active Business Publishing - Active Greece Awards 2015 Διάκριση στον τομέα της εξωστρέφειας
Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 1ο βραβείο στη μεγάλη κατηγορία για την Εταιρική Επικοινωνία με τη συμμετοχή: «Ανοίγοντας το Δρόμο προς την Εξωστρέφεια - Η διεύρυνση των καναλιών επικοινωνίας από και προς το εξωτερικό περιβάλλον»
Ειδική Διάκριση για την Καλύτερη Χρήση Δεικτών Επίδοσης (KPIs)
«HOPE» foundation Για την υποστήριξη των παιδιών και εφήβων που πάσχουν από καρκίνο
CSR for ALL, δράση που οργανώθηκε από Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη π.Γ.Δ.Μ. και υλοποιήθηκε στη χώρα από τη Συνοποσπονδία Επιχειρήσεων Διάκριση για Βέλτιστες Δράσεις ΕΚΕ
National Coordinative Body for CSR and the Ministry of Economy Plaque for contribution to the society
Institute of the sea biology-Kotor Project "Final survey of marine caves including monk seal habitats in Montenegro" (cape Voluica-cape Đeran)
Press Auto Club Bulgaria The Best Petrol Chain of the Year 2015” award
Bulgarian Business Leaders Forum Corporate Marketing with Cause Award for Group CSR Initiative
Bulgarian Chamber of Commerce Leader in the category “Top 50 of the companies classified on the alteration of the financial result 2013/2012”
ICAP Bulgaria True Leader 2014 in Fuel Retail Award

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης