Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το 2015, ως πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, συμμορφώνεται και με τα 20 κριτήρια του Κώδικα (Επίπεδο Συμμόρφωσης Α), ενώ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του, είτε καταθέτοντας τις απόψεις και τις πρωτοβουλίες του στο πλαίσιο του σχετικού Διαλόγου, είτε συμμετέχοντας στις σχετικές ομάδες εργασίας.
 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ GRI G.4
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1. Στρατηγική Ανάλυση
& Δράση
 • Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου
 •  Εταιρική Ταυτότητα, Μέτοχοι και Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
G4-1, G4-2, G4-15, G4-16
2. Ουσιαστικότητα
 • Οι Κοινωνικοί Εταίροι
 • Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση
G4-2, G4-18, G4-19
3. Στοχοθέτηση
 • Όραμα, Στρατηγική και Στόχοι
 • Στόχοι για το περιβάλλον και την ενέργεια
 • Κοινωνία
G4-2
4. Διαχείριση της Αλυσίδας
Αξίας
 • Δημιουργία Αξίας
 • Οι Κοινωνικοί Εταίροι
 • Επιχειρηματικοί Συνεργάτες
G4-8, G4-12, G4-13, G4-21, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-56, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR4-6, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5. Υπευθυνότητα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Κοινωνία
G4-35, G4-36, G4-37, G4-42, G4-43, G4-44, G4-45, G4-46, G4-47
6. Κανόνες & Διαδικασίες
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση
G4-44, G4-56
7. Καταγραφή &
Παρακολούθηση
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 • Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 • Οικονομικές Επιδόσεις
 • Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση
 • Κοινωνία
G4-EN5, G4-EN18
8. Πολιτικές Αμοιβών &
Κίνητρα για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη
 • Δημιουργία Αξίας
 • Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
G4-51a, G4-51b
9. Διάλογος με τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη

Οι Κοινωνικοί Εταίροι

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
10. Προϊοντική Υπευθυνότητα
& Καινοτομία

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες

G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN27, G4-LA14, G4-LA15, G4-PR1-9, G4-SO9
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11. Χρήση Φυσικών Πόρων

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN7, G4-EN8, G4-EN23
12. Διαχείριση Πόρων

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN8, G4-EN10, G4-EN22, G4-EN23
13. Εκπομπές Αερίων &
Κλιματική Αλλαγή

Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

G4-EN1, G4-EN3, G4-EN15
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14. Εργασιακά Δικαιώματα

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο

G4-LA5, G4-LA9, G4-LA11, G4-LA12, G4-HR1, G4-HR3, G4-HR4
15. Ίσες Ευκαιρίες

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο

G4-52, G4-53, G4-LA2, G4-LA6, G4-LA8, G4-LA9, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR3
16. Απασχόληση
 • Δημιουργία Αξίας
 • Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 • Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 • Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση
G4-LA1, G4-LA9, G4-LA10
17. Ανθρώπινα Δικαιώματα
στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Επιχειρηματικοί Συνεργάτες
 • Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο        
            
G4-HR1, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4- HR10, G4- HR11  
18. Ενίσχυση Τοπικών
Κοινωνιών
 • Κοινωνία
 • Δημιουργία Αξίας
G4-EC1, G4-EC6, G4-EC7, G4-SO1
19. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες
& Πολιτική Επιρροή
 • Οι Κοινωνικοί Εταίροι
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση
G4-15, G4-SO6
20. Πρόληψη & Καταπολέμηση
της Διαφθοράς

Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση

G4-56, G4-57, G4-58, G4-SO3, G4-SO5, G4-SO8
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης