Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την πολιτική τους για το περιβάλλον, έτσι όπως αυτή δεσμεύει όλο το προσωπικό τους και ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητά τους.

Το όραμα, η περιβαλλοντική πολιτική, οι περιβαλλοντικοί στόχοι για κάθε δραστηριότητα, η παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, μέσω ευρωπαϊκών δεικτών, η σύγκριση (benchmarking) με τις επιδόσεις του κλάδου στην Ευρώπη, η συνεχής περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού και των κοινωνικών εταίρων και η εφαρμογή και πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο αυτό το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αποτελούν βασικά συστατικά της οργάνωσης και διοίκησης για τα περιβαλλοντικά θέματα.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξιολογούν τακτικά την τήρηση των σχετικών διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κάθε εγκατάσταση, είτε μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό είτε μέσω επιθεωρήσεων από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εξωτερικούς φορείς πιστοποίησης. Παράλληλα, παρακολουθούν την εξέλιξη των περιβαλλοντικών δεικτών (KPIs), οι οποίοι περιλαμβάνονται στις περιοδικές αναφορές του Ομίλου και στα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών.

 

Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο των Πολιτικών Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας, ο Όμιλος δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες με  απολύτως σύμφωνες ή/και καλύτερες από τις συμφωνημένες προδιαγραφές, να παρέχει πλήρη τεχνικά στοιχεία για την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και να προσφέρει στους πελάτες, τους συνεργάτες και τα στελέχη του, τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων Πολιτικών και με γενικότερο σκοπό την επίτευξη των στόχων και τη συνεχή βελτίωση, ο Όμιλος σχεδίασε και εφαρμόζει Διαχειριστικά Συστήματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αντίστοιχων διεθνών προτύπων.

Πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών χώρων και πρατηρίων του Ομίλου, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (αρχικό έτος πιστοποίηση

 

Είδος πιστοποίησης και πρώτο έτος πιστοποίησης

Εγκατάσταση ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 17025*

ΕΛΟΤ 1429

ΒΕΑ 2013 2011 2011 2004  
ΒΕΕ 2013 2011 2010 2009  
ΒΕΘ 2000 203 2010 2009  
Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου 2003 2013 2010    
DIAXON 2004        
Αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων της ΕΚ σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα & Ηράκλειο   2001      
Εργοστάσιο Λιπαντικών ΕΚΟ 1997 2003 2003    
Αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων & χημικών ΕΚΟ Σκαραμαγκά και αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων Ελευσίνας   2003 2003    
Σταθμοί ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων ΕΚΟ σε 18 αεροδρόμια 2001 2003 2003    
Πρατήρια ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ (ΣΕΑ Ασπροπύργου) 2011        
Κεντρικά Γραφεία Ομίλου (ξεχωριστή
πιστοποίηση δραστηριότητας Έρευνας
& Παραγωγής Υδρογονανθράκων)
  2013 2013    
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1999 2013 2013   2011
HP CYPRUS 2005 2005 2005    
OKTA 2015 2015 2015 2006  

*Αφορά στα εργαστήρια των διυλιστηρίων

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης