Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Όσον αφορά στην παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών, ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του.

Όσον αφορά τις άμεσες εκπομπές, τα διυλιστήρια του Ομίλου συμμετέχουν, από τη σύστασή του, στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), ενώ από το 2013 ακολουθούν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης, υπολογισμού και επαλήθευσης των εκπομπών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της τρίτης φάσης του EU ETS 2013-2020.

Υπενθυμίζεται ότι στην Τρίτη φάση του EU ETS το κόστος συμμόρφωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της κατανομής μικρότερου αριθμού δικαιωμάτων σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές.

Σημειώνεται ότι το μέλλον του EU ETS θα εξαρτηθεί άμεσα από τις σχεδιαζόμενες δράσεις αναμόρφωσής του, καθώς επίσης και από τις γενικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και συμμετέχουν στη σχετική διαβούλευση, έτσι ώστε να προστατευτεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διύλισης.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθενται οι επαληθευμένες εκπομπές CO2 των τριών διυλιστηρίων για τα έτη 2014–2015, καθώς και τα δικαιώματα εκπομπών για το 2015.

Επαληθευμένες εκπομπές CO2 στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου, 2014–2015

Όσον αφορά τις έμμεσες εκπομπές, ενδεικτικά αναφέρεται η εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές με πλοία πρώτων υλών και προϊόντων και η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (έργο carbon footprint) από το σύνολο των δραστηριοτήτων στα κτήρια γραφείων του Ομίλου (κεντρικές υπηρεσίες και διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης – πιστοποίηση My Climate).

Στο πλαίσιο της εκτίμησης του ανθρακικού αποτυπώματος από τα κτήρια γραφείων του Ομίλου διενεργήθηκε την προηγούμενη χρονιά έρευνα για τον τρόπο προσέλευσης των υπαλλήλων στον τόπο εργασίας τους (συμβάλει κατά περίπου 20% στο συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα – εκπομπές CO2). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με βάση την έρευνα, περίπου 17% του συνόλου των υπαλλήλων στα γραφεία μετακινούνται με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή/και εταιρικά λεωφορεία, αποφεύγοντας ιδιωτικές μετακινήσεις με ΙΧ ή μηχανή.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης