Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο βασικός στόχος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ παραμένει η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε τομείς όπως, ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Με την ολοκλήρωση, το 2013, της σημαντικής επένδυσης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας (είχε προηγηθεί αυτή του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης το έτος 2011), τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θέτουν ως βάση αναφοράς το έτος 2014 για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μακροχρόνιοι περιβαλλοντικοί στόχοι σε βασικούς τομείς προτεραιότητας για τον Όμιλο και τα διυλιστήρια (ως κύρια παραγωγικής δραστηριότητας):

  • Μείωση του δείκτη tn εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) κατά 5% ως το 2020.
    Ο δείκτης tn εκπομπών CO2/ tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου μειώθηκε το 2015 επηρεασμένος αρκετά, αφενός από τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Ασπροπύργου για προγραμματισμένη γενική συντήρηση και αφετέρου από την αυξημένη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Η συνεισφορά των έργων εξοικονόμησης ενέργειας και των υπόλοιπων επεμβάσεων αριστοποίησης στη μείωση του δείκτη, που έχουν υλοποιηθεί και αυτών που έχουν προγραμματισθεί, αναμένεται να φανεί το επόμενο έτος και μέχρι το τέλος της περιόδου, όταν και θα επαναξιολογηθεί η πορεία του δείκτη σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί.
  • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά 250.000 τόνους CO2 μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κατ’ ελάχιστον 100MW ηλεκτροπαραγωγής) ως το 2025.
    Με βάση τις επενδύσεις ΑΠΕ που έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε λειτουργία, εκτιμάται ότι έχει ήδη επιτευχθεί μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά περίπου 20.000 τόνους CO2.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης