Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν τόσο στη μείωση των αέριων εκπομπών όσο και των παραγόμενων αποβλήτων μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία. Το 2015, στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου, οι σημαντικότερες για τον κλάδο αέριες εκπομπές είτε μειώθηκαν σημαντικά (οι εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου - NOx - και πτητικών οργανικών ενώσεων - VOC - μειώθηκαν μέχρι και 13%), είτε παρέμειναν στα ίδια περίπου χαμηλά επίπεδα (εκπομπές διοξειδίου του Θείου, SO2) με τα προηγούμενα χρόνια.
Τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα, όπου σημειώνεται ότι η μικρή αύξηση (4%) των εκπομπών SO2 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οφείλεται στη μικρή αύξηση της κατανάλωσης υγρών καυσίμων στο διυλιστήριο Ελευσίνας, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας παραγωγής του, περιβαλλοντικά υψηλών προδιαγραφών και μηδενικού θείου, αέριου καυσίμου Flexigas.  

Εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SO2), Οξειδίων του Αζώτου (NOx), Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC)

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα όρια της νομοθεσίας, ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εκπομπές SO2 παρέμειναν πολύ χαμηλότερα (-55%) από το ισχύον όριο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (σε τόνους/έτος). Σημειώνεται ότι το προαναφερθέν όριο για τις εκπομπές θειούχων ενώσεων μειώθηκε το 2013 κατά 30% σε σχέση με το όριο που ίσχυε μέχρι το 2012.

Σύγκριση εκπομπών Διοξειδίου του Θείου (SO2) 2014-2015 με το ισχύον όριο

Όσο αφορά τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η μείωση της παραγωγής τους, η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης για  όσα ρεύματα αποβλήτων είναι αυτό εφικτό και στη συνέχεια, για τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων, η επιτόπου διαχείρισή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν επενδύσει σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, όπως οι μονάδες ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τριών σταδίων και η μονάδα επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης με την τεχνική της βιοαποικοδόμησης, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Η τελευταία, το 2014, μετά από δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της διεργασίας με την προσθήκη ειδικών μικροοργανισμών (βιοενίσχυση), κατάφερε να τριπλασιάσει την αποδοτικότητά της, καθώς και να βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος προς διάθεση.

Υγρά απόβλητα Ομίλου ανά εγκατάσταση (2013 - 2015)

Σύγκριση επιδόσεων στερεών αποβλήτων (2013 - 2015)

Τα παραπάνω διαγράμματα παρουσιάζουν τη σύγκριση των ποσοτήτων των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση των υγρών αποβλήτων κατά 13%, τα οποία συνδέονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτής. Από την άλλη πλευρά, τα στερεά απόβλητα, που συνδέονται κυρίως με την αποδοτικότητα αλλά και τη διαθεσιμότητα των μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (είτε εντός είτε εκτός της εγκατάστασης), παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά παλαιότερων ετών.   

Στερεά απόβλητα Ομίλου ανά μέθοδο διάθεσης

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται αναλυτικά οι μέθοδοι διάθεσης των στερεών αποβλήτων, με πάνω από το 50% των συνολικών αποβλήτων να ανακυκλώνεται, να αξιοποιείται μέσω διαδικασιών ανάκτησης πρώτων υλών και να επαναχρησιμοποιείται.

Επίσης, η βελτίωση στις επιδόσεις όσο αφορά στην ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών απόβλητων συνεχίζεται. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η μείωση του δείκτη (κατά 35%) τα τελευταία 5 χρόνια.

Δείκτης υδρογονανθράκων υγρών αποβλήτων Ομίλου 2011-2015

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης