Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής, οι οποίες συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2 (παρακάτω διάγραμμα), οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προερχόταν από πάροχο με διαφορετικό μίγμα καύσιμης ύλης (όπως η ΔΕΗ).

Συμβολή της ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου και εκπομπές CO2, που αποφεύχθηκαν λόγω της ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνάρτηση με αυτές της συνολικής κατανάλωσης.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, τo 2015, η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποτέλεσε το 34% της συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τρόπο παραγωγής

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, είναι μειωμένη κατά 12% σε σύγκριση με το έτος 2014. Η διαφορά προκύπτει κυρίως λόγω της μειωμένης λειτουργίας των διυλιστηρίων ΒΕΑ & ΒΕΕ εξαιτίας προγραμματισμένων γενικών συντηρήσεων (shut down).

Συνολική κατανάλωση ενέργειας Ομίλου 2014-2015

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης