Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Διάχυσης Γνώσης. Με τη συνεχή επιμόρφωση και διάχυση της γνώσης, επιδιώκουμε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο και να εξελίξει τις επαγγελματικές του δεξιότητες.

Παράλληλα, μέσω της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αναπτύσσει μέσα στον Όμιλο, ο κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί περαιτέρω, να ενισχύσει την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητά του στις αλλαγές και στις νέες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να συνεισφέρει στην ανοδική πορεία του Ομίλου.

 

Καθορισμός Προτεραιοτήτων

2015:

  • Συνέχιση της λειτουργίας της Ακαδημίας ΕΛΠΕ (ενός πλαισίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διάχυσης Γνώσης), η οποία σχεδιάστηκε το 2013 και στην οποία υλοποιείται το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EDGE.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους εργαζόμενους των θυγατρικών εταιριών του εξωτερικού: EDGE International, Οικονομικά για μη οικονομικούς, Ηγεσία Διοίκηση, Τεχνικές διαπραγμάτευσης.

2016-2017:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
  • Προώθηση εκπαιδευτικών ενοτήτων, μέσω της εξελιγμένης μεθόδου μάθησης, e- learning.

Η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη του Ομίλου για το 2015 ανήλθε σε €780.766  (για το 2014 ήταν € 738.520) με 60.648 ώρες εκπαίδευσης.

Επίσης, ο Όμιλος στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 2015 επένδυσε € 527.503 στον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών και σε συνδρομές επιστημονικών εντύπων και συλλόγων.

 

Κατανομή εκπαιδευθέντων ανά φύλο και εταιρεία

  ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΕΚ ΑΣΠΡΟΦΟΣ DIAXON ΟΚΤΑ EKO
SERBIA
HP
CYPRUS
EKO
BULGARIA
JUGOPETROL
Αριθμός γυναικών που συμμετείχαν
σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό
πρόγραμμα/ σεμινάριο
128 43 44 39 4 80 30 2 9 37
Αριθμός ανδρών που συμμετείχαν
σε τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικό
πρόγραμμα/ σεμινάριο
1.399 70 82 67 89 335 43 34 10 66

 

Κατανομή δαπανών εκπαίδευσης

Εταιρεία ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΕΚ ΑΣΠΡΟΦΟΣ DIAXON ΟΚΤΑ EKO
SERBIA
HP
CYPRUS
EKO
BULGARIA
JUGOPETROL
Δαπάνη σε € 651.161 16.339 17.585 22.963 7.108 18.379 1.496 10.800 17.038 17.876

 

Κατανομή εκπαιδευθέντων ανά φύλο και εταιρεία

Εταιρεία ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΕΚ ΑΣΠΡΟΦΟΣ DIAXON ΟΚΤΑ EKO
SERBIA
HP
CYPRUS
EKO
BULGARIA
JUGOPETROL
Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια 966 96 103 74 53 323 55 42 21 75
Διεπιχειρησιακά σεμινάρια 155 24 34 30 35 43 12 5 60 28
Ξένες γλώσσες 1   1   1 8     27 27
Υγεία & Ασφάλεια 1.198 35 44 49 53 415 1 42 4 46
Ακαδημαϊκή εκπαίδευση 16 4 2   1 4        
Άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο πιστοποιήσεις/ εξετάσεις/συνέδρια 26     8 5          

 

KPIs Εκπαίδευσης Ομίλου

   2013   2014   2015  Στόχος (2016-2017)
Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν 75% 75% 79% Τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκπαίδευσης των εργαζομένων
Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών ανά εκπαιδευόμενο 25,7 28,2 23 Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών στα ίδια υψηλά επίπεδα των 2 τελευταίων ετών

 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στις Εγκαταστάσεις του Ομίλου

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, σε  Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και  Δυτική Θεσσαλονίκη κατά το 2015, υποδέχτηκαν, ξενάγησαν και ενημέρωσαν 3.224 μαθητές και φοιτητές από εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Βαθμίδα Εκπαίδευσης ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ
ΑΕΙ/ ΤΕΙ 39 0 252
ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ 627 33 580
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1.089 0 352
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 194 40 18
ΣΥΝΟΛΟ 1.949 73 1.202

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης