Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απόκτησης κοινής κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζεται κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Ομίλου είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει θέματα όπως:

  • Πυρασφάλεια - χρήση πυροσβεστικών μέσων- τεχνικές διάσωσης από ύψος και κλειστούς χώρους.
  • Πρώτες βοήθειες - αντιμετώπιση εγκαυμάτων.
  • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (αναπνευστικές συσκευές, μάσκες, κ.λπ.).
  • Παρουσιάσεις διεθνών ατυχημάτων (αιτίες - συμπεράσματα).
  • Περιοδική επανάληψη - υπενθύμιση σημαντικών διαδικασιών ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης.
  • Συμμετοχή σε ασκήσεις.
  • Σε όλους τους εργαζόμενους διανέμεται το μηνιαίο δελτίο Ασφάλειας Διεργασιών του CCPS (Beacon). Ο Όμιλος είναι επίσημος μεταφραστής του Δελτίου στην ελληνική γλώσσα.

Για τα ΕΛΠΕ το 2015 συνέχισε  να είναι έτος ενίσχυσης της εκπαίδευσης, μεταξύ των άλλων, και στον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των ανθρώπων του Ομίλου, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Συνεχίστηκαν τα σεμινάρια βελτίωσης συμπεριφορών ασφάλειας σε νέα επίπεδα διοικητικών στελεχών και μηχανικών των ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ καθώς και στη Diaxon.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων εκτιμώνται κάθε χρόνο από τους άμεσους προϊσταμένους τους, στο πλαίσιο και της ετήσιας αξιολόγησης απόδοσης, και προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσεων για την κάλυψη των αναγκών που διαπιστώθηκαν.

Η εκπαίδευση επεκτείνεται, εκτός των εργαζομένων, σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω εντύπου υλικού για τις οδηγίες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ειδικά για την εκπαίδευση των εργολάβων, η εκπαίδευση βασίζεται σε προφορικές παρουσιάσεις των Τεχνικών Ασφάλειας και γραπτές εξετάσεις και μόνο στους επιτυχόντες χορηγείται κάρτα εισόδου στις εγκαταστάσεις για εργασία.

 

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας ανά εγκατάσταση και φύλο 

  ΒΕΑ-ΒΕΕ-ΒΕΘ ΕΚΟ & ΕΚ ΟΚΤΑ DIAXON HP CYPRUS ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ EKO (BULGARIA, SERBIA, JUGOPETROL) ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Αριθμός εργαζομένων  (Α/Γ) 1.711 (1.581/130) 345 (241/104) 417 (337/80) 95 (81/14) 56 (31/25) 608
(345/263)
151
(94/57
Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 1.479 (1.329/150) 123 (107/16) 393 (319/74) 43 (41/2) 54 (31/23) 121
(81/40)
49
(33/16)
Άνθρωπο-ώρες εκπαίδευσης (Α/Γ) 16.020 (15.271/749) 1.972 (1.758/214) 2.326 (1.995/331) 176 (168/8) 278 (202/76) 1.752
(1.227/525)
219 (172/47)
Εργολάβοι & τρίτοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 5.720 (4.947/773) 1.117 (1.005/112) 684 (649/35) 0
(0/0)
240 (233/7) 892
(640/252)
0
(0/0)
Άνθρωπο-ώρες εκπαίδευσης εργολάβων και τρίτων(Α/Γ) 12.102 (11.594/508) 3.500 (3.150/350) 510 (493/17) 0
(0/0)
510 (493/17) 1.792
(1.265/527)
0
(0/0)

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης