Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Όμιλος, με στόχο την συνεχή ενημέρωση για τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, σταθερά και συστηματικά, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων, όσο και πελατών προμηθευτών, υπεργολάβων, δημόσιων και τοπικών φορέων.

Ενδεικτικά αναφέρεται για το 2015, το 75% του ανθρώπινου δυναμικού στα διυλιστήρια του Ομίλου, εκπαιδεύτηκε σε θέματα περιβάλλοντος συμπληρώνοντας 1.740 ανθρωποώρες. Αναλυτικά, οι εκπαιδεύσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέματα ανά εγκατάσταση

  ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Αριθμός εργαζομένων 724 481 506 1.668 3.379
Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν  557 261 460 125 1.403
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης-εργαζομένων 557 261 510 412 1.740
Αριθμός εργολάβων-τρίτων που εκπαιδεύτηκαν 150 1.250 818 2.218
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης-τρίτων 113 938 626 1.679

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης