Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Θεμελιώδης αξία για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των κατοίκων, των τοπικών κοινωνιών και των εγκαταστάσεών μας. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους επισκέπτες και τους εκπαιδευόμενους σπουδαστές και φοιτητές σε όλους τους χώρους εργασίας.

Πληροφορίες σχετικά με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: http://www.helpe.gr/health-and-safety/

Γενικά, στο πλαίσιο της οργάνωσης για την Υγεία και την Ασφάλεια, υφίστανται και λειτουργούν:

  • Κεντρική Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου.
  • Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διυλιστηρίων.
  • Διευθύνσεις Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, ανά εγκατάσταση.
  • Διεύθυνση ΥΑΠ των θυγατρικών εταιρειών Εμπορίας ΕΚΟ, Ελληνικά Καύσιμα, ΕΚΟ Καλυψώ.
  • Τεχνικοί ασφάλειας, ιατροί εργασίας και νοσηλευτικό προσωπικό, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των βασικών νομοθετημάτων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010).
  • Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.), σύμφωνα με το Π.Δ.95/1999, με βασικό στόχο την αλληλοενημέρωση των εγκαταστάσεων για τυχόν ατυχήματα καθώς και για τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας και αποφυγής επανάληψης αυτών καθώς και την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.
  • Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.), σε κάθε εγκατάσταση, αποτελούμενες από εκλεγμένους αντιπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010, οι οποίες εκπροσωπούν όλους τους εργαζομένους. Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές έχει το σύνολο των εργαζομένων κάθε εγκατάστασης (100%). Οι επιτροπές συμμετέχουν σε περιοδικές συναντήσεις με τις Διευθύνσεις των αντίστοιχων εγκαταστάσεων και θέτουν προτάσεις για βελτίωση στο χώρο εργασίας τους σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ενιαίας κουλτούρας Ομίλου και αξιοποίησης της εμπειρίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας, συνεχίζεται η καθιέρωση ενιαίων πολιτικών και διαδικασιών Ομίλου.

Όλες οι ενιαίες διαδικασίες και πολιτικές του Ομίλου αναρτώνται στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας, ενώ για τις σημαντικότερες από αυτές πραγματοποιούνται ενημερωτικές παρουσιάσεις στο αρμόδιο προσωπικό.

 

Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου

Στον τομέα της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, ώστε να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, οι εν δυνάμει κίνδυνοι εντοπίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας (N.3850/2010), τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες και τις καλές πρακτικές. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων και τη διατήρησή τους σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.

Οι μελέτες αυτές εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη και τις απόψεις των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια για τη φύση και το περιβάλλον εργασίας τους.

Οι μελέτες αναθεωρούνται, όταν τροποποιηθούν οι συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας ή το αργότερο ανά πενταετία και κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό, ώστε κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τους κινδύνους, που μπορεί να αντιμετωπίσει και τις ενέργειες, που έχουν γίνει ή πρέπει να γίνουν, για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων.

Κατά τον προγραμματισμό διορθωτικών ενεργειών ασφάλειας, δίνεται άμεση προτεραιότητα στις κρισιμότερες από αυτές, όπως κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση ειδικό εργαλείο - Πίνακα Εκτίμησης Επικινδυνότητας.

 

Υγεία των Εργαζομένων στο Χώρο Εργασίας

Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρίας και της Διαδικασίας Επίβλεψης Υγείας. Πραγματοποιούνται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τη θέση εργασίας τους, την ηλικιακή ομάδα και το φύλο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν βιοχημικές εξετάσεις καθώς και ακτινολογικό, οφθαλμολογικό, σπιρομετρικό, ακουολογικό και καρδιολογικό έλεγχο.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική εξέταση των εργαζομένων από τους Ιατρούς Εργασίας.

Τέλος, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στατιστικές αξιολογήσεις των κλινικών και εργαστηριακών ελέγχων και εξάγονται συμπεράσματα για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας.

Αναφορικά με τις επαγγελματικές ασθένειες δεν καταγράφηκε κάποια περίπτωση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου. Γενικά, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι (π.χ. βαρηκοΐα λόγω του θορύβου στα αεροδρόμια), λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψή τους.

 

Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Χώρο Εργασίας

Επενδύσεις σε Θέματα Ασφάλειας

Το 2015 επενδύθηκαν περίπου €4,7 εκ. για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας, η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.

Το ύψος των επενδύσεων σε θέματα ασφάλειας που υλοποιήθηκαν το 2015 καθώς και το εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων για την περίοδο 2016–2020, φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.

 

Επενδύσεις 2015 του Ομίλου σε θέματα ασφάλειας

Εγκατάσταση Ύψος Επένδυσης σε εκατ. €
ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ 2,46
ΕΚΟ και ΕΚ 1,18
DIAXON 0,05
HP CYPRUS 0,10
OKTA 0,14
JUGOPETROL 0,34
EKO SERBIA 0,002
EKO BULGARIA 0,41
ΣΥΝΟΛΟ 4,682

 

Εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων 2016-2020 σε θέματα ασφάλειας

Εγκατάσταση Ύψος Επένδυσης σε εκατ. €
ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ 12,24
ΕΚΟ και ΕΚ 22,05
DIAXON 0,29
HP CYPRUS 5,90
OKTA 0,13*
JUGOPETROL 5,00
EKO SERBIA 0,06
EKO BULGARIA 1,41
ΣΥΝΟΛΟ 47,08

*Αφορά μόνο το έτος 2016

 

Διακρίσεις του Ομίλου στην Ασφάλεια

Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην πρόληψη των ατυχημάτων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, συνεχίστηκε η εφαρμογή της Πολιτικής Επιβράβευσης Επιδόσεων Ασφάλειας ομάδων εργαζομένων, όταν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, με βάση τις ώρες εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας.

Το 2015 συμπληρώθηκαν οι στόχοι:

  • 2.500.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
  • 1.000.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
  • 700.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στη θυγατρική εταιρία DIAXON

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης