Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζεται έμπρακτα η πολύτιμη συνεισφορά των ανθρώπων στην ανάπτυξη του Ομίλου, με ένα ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβών και παροχών.

Το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους αλλά και για την αξία που φέρνουν στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές σχεδιασμένες αφενός για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων και αφετέρου για να εξασφαλίζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες. Η μισθολογική πολιτική των Στελεχών του Ομίλου, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις και συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στην κοινωνία.

Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου  διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα, παρέχεται όμως σε όλους ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, ασφάλιση για ολική ή μερική αναπηρία, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακού σταθμού, κλπ. Στο δείκτη EC1 παρουσιάζεται το σύνολο των παροχών και πολιτικών για τους εργαζόμενους, που το 2015 ξεπέρασε τα € 20 εκατ.

Επίσης, το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων (loyalty indicator) ήταν 96,3% (δείκτης G4-LA1).

Τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα καλύπτουν το 99,5% και το 88% αντιστοίχως των εργαζομένων (μέσοι όροι).

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ετήσια ανασκόπηση απόδοσης για την αξιολόγηση της επίδοσής τους και το σχεδιασμό για την περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Το 2015 όλοι οι εργαζόμενοι (μέσος όρος Ομίλου 95,49%) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. Στον δείκτη G4-LA11 παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά εταιρεία του Ομίλου.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης