Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ηγετική μας θέση στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά μας να προσελκύουμε και να διατηρούμε  τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός είναι ασφαλές και παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους δίνονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους.

Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζόμενούς μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση.

Με βάση την ταυτότητα του Ομίλου σχεδιάσθηκε και υλοποιείται η στρατηγική του για την 5ετία 2016–2021. Η στρατηγική του Ομίλου και το πλάνο υλοποίησής της έγινε ακολουθώντας έναν προσχεδιασμένο «οδικό χάρτη» με συγκεκριμένους στόχους και καθορισμένες φάσεις εφαρμογής.

Η δια βίου μάθηση, η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, η αξιολόγηση της απόδοσης, η παροχή κινήτρων, η πολιτική ίσων ευκαιριών και η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας συνιστούν βασικές παραμέτρους της δέσμευσής μας προς τους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενιαίας κουλτούρας του Ομίλου και της ομογενοποίησης στον τρόπο λειτουργίας για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, υιοθετούνται ενιαίες πολιτικές και πρακτικές για τους εργαζόμενους στον Όμιλο. Αξιοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις παρέχονται στους εργαζόμενους ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης στη διοικητική ιεραρχία, βάσει προσόντων και ικανοτήτων, καθώς πάγια πρακτική της εταιρείας είναι η πλήρωση των κενών θέσεων με οριζόντια μετακίνηση ή προαγωγή μέσα από τον Όμιλο.

 

 

 

 

Στόχος μας είναι η “Αριστεία” σε όλους τους τομείς.  Η επίτευξη της αριστείας, σε ότι αφορά τους Ανθρώπους μας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές προτεραιότητές μας και βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων μας για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και εστιάζεται πρωτίστως στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας τους.

 

Απασχολούμενοι στον Όμιλο*

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1.946
ΕΚΟ ΑΒΕΕ 272
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 206
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 151
DIAXON ΑΒΕΕ 96
OKTA AD SKOPJE 413
JUGOPETROL AD 112
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 55
EKO BULGARIA LTD 59
EKO SERBIA A.D. 37

* Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στους δείκτες G4-10 & G4-LA12.

 

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά φύλο 

 

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά επίπεδο εκπαίδευσης

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης