Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Η δέσμευση μας να λαμβάνουμε υπόψη τις προσδοκίες και τις ανάγκες των Κοινωνικών Εταίρων – που αλληλεπιδρούν με τις δραστηριότητες μας εντός και εκτός των ορίων των εγκαταστάσεών μας – απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

 

Στον Όμιλό μας, με βάση τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο, κάθε χρόνο επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders), που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου (Μελέτη Ουσιαστικότητας).

Η στρατηγική και όλες οι δράσεις του Ομίλου στοχεύουν στη δημιουργία σχέσεων με αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε ο Όμιλος να μπορεί να αντιδρά στις ανάγκες τους, να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τη φήμη και τη λειτουργία του και να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που δημιουργούν αυτές οι συνέργειες.

H αξιολόγηση ουσιαστικότητας αποτέλεσε ένα πρόσθετο εργαλείο για τη διερεύνηση της γνώμης και των προσδοκιών των κοινωνικών εταίρων μας. Διατηρήθηκαν ωστόσο και οι υπόλοιποι τρόποι συνεχούς αμφίπλευρης επικοινωνίας και διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στο Διάγραμμα Κοινωνικών Εταίρων.

Επιδιώκουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και προτάσεων, ενημερώνουμε για τις δράσεις μας και την επίτευξη των στόχων μας και συνεργαζόμαστε επιδιώκοντας κοινούς στόχους. Η συνεργασία μπορεί να λάβει τη μορφή προσωπικών συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων με εμπειρογνώμονες, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, συνασπισμών με κλαδικούς εταίρους ή επίσημες συνεργασίες.

Ενημέρωση Ενδιαφερομένων Μερών

Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και μετόχων – εργαζομένων. Τέτοιοι μηχανισμοί, είναι οι Γενικές Συνελεύσεις, η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και της μειοψηφίας στο ΔΣ, το γραφείο ενημέρωσης μετόχων, καθώς και τα σωματεία εργαζομένων.

Ενδεικτικά, άλλοι μηχανισμοί πληροφόρησης και ενημέρωσης είναι:

 • Οι ετήσιες, εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες εκδόσεις εκθέσεων και απολογισμών που είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα του Ομίλου
 • Οι τριμηνιαίες συναντήσεις στελεχών Ομίλου (από επίπεδο προϊσταμένου τμήματος και άνω) για παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση επί των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου
 • Η αμφίδρομη επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα διασφαλίζεται μέσω: Roadshows/ συμμετοχή σε conferences (8-10 φορές ετησίως), 3μηνιαίες συσκέψεις με αναλυτές, συναντήσεις με θεσμικούς, field trips στα διυλιστήρια με αναλυτές/ θεσμικούς επενδυτές
 • Οι ενημερωτικές συναντήσεις – συζητήσεις με τους μηχανικούς των Βιομηχανικών Συγκροτημάτων
 • Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων
 • Οι τακτικές συναντήσεις με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.
   

Σύμπραξη – Διάλογος με Συμμετοχή

Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Η δέσμευσή μας για διαβούλευση και επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους μας υλοποιείται μέσω μηχανισμών όπως:

 • οι αξιολογήσεις ουσιαστικότητας
 • οι έρευνες κοινής γνώμης
 • οι έρευνες για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος
 • οι έρευνες ικανοποίησης πελατών

Οι μηχανισμοί αυτοί, η υιοθέτηση διεθνών προτύπων, καθώς και η επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα Κοινωνικών Εταίρων, συνεισφέρουν στην ανατροφοδότηση πληροφόρησης, στην αξιολόγηση αναγκών και προσδοκιών και στην ανταπόκριση μέσω δράσεων και προγραμμάτων

Μελέτη Ουσιαστικότητας

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να ικανοποιούμε τις ανάγκες όλων των κοινωνικών εταίρων μας, πραγματοποιήσαμε την πρώτη Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας το 2013, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα πλέον ουσιαστικά/σημαντικά θέματα (material aspects) κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση του 2015 ακολούθησε μια διαδικασία που περιελάμβανε έρευνα και συνεντεύξεις με τους κοινωνικούς εταίρους, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας, για τον εντοπισμό των νέων ουσιαστικών θεμάτων και ανέδειξε 26 ουσιαστικά θέματα (material aspects of high probability and high risk), που παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον σύνδεσμο http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/operational-efficiency-performance/GRI-G4-point/ (DMAs - Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα).

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης