Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Αυτός ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μέρος των ετήσιων δημοσιεύσεων του Ομίλου και έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον Πρόεδρο ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Τον συντονισμό και την ευθύνη για τη σύνταξη του Απολογισμού είχε η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων/ΕΚΕ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αλλά για την υλοποίησή του συνεισέφεραν οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εσωτερικού Ελέγχου, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εμπορίας, Προμηθειών, Νομικών Υπηρεσιών, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που στοιχεία τους συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό. Τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται είναι ενοποιημένα και επικυρωμένα σε επίπεδο Ομίλου, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται.

Ο Απολογισμός απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επίδοσή μας στους τομείς της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλωσορίζουμε κάθε πρόταση ή σχόλιο, που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε αυτόν τον τρόπο της αμφίδρομης επικοινωνίας μας. Τα όποια σχόλια σας μπορούν να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου
Διεύθυνση ΕΚΕ Ομίλου
Χειμάρρας 8Α, 151 25-Μαρούσι
Τηλ.: 210 63 02 894
Fax: 210 63 02 573
e-mail: csr@helpe.gr

Ο αναγνώστης που θα επιθυμούσε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με αυτόν τον Απολογισμό, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση ΕΚΕ Ομίλου στην παραπάνω διεύθυνση ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ομίλου http://www.helpe.gr/corporate-responsibility/.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης