Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση του Ομίλου θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής της, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση και παρουσιάζεται σχετική έκθεση στη Διοίκηση.

Από το 2012 τίθενται, μεταξύ των άλλων στόχων και ατομικοί στόχοι ασφάλειας σε όλα τα ανώτερα και μεσαία στελέχη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα που διεξάγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός CONCAWE και συνεργάζονται με αυτόν, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις για τη θέσπιση και πρόσθετων δεικτών μέτρησης της επίδοσης στην ασφάλεια.

Συνολικά, εντός του 2015, επί συνόλου 9.732.875 ανθρωποωρών σημειώθηκαν 25 ατυχήματα απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εργολάβους, που απασχολήθηκαν είτε στα διυλιστήρια και χημικά των ΕΛΠΕ είτε στις εταιρείες εμπορίας ΕΚΟ/ΕΚ.

 

Ατυχήματα Ομίλου με βάση τους ορισμούς του CONCAWE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΠΕ (ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΟ & ΕΚ DIAXON ΑΣΠΡΟΦΟΣ HP CYPRUS OKTA EKO SERBIA EKO BULGARIA JUGOPETROL
Ατυχήματα απουσίας (Lost Workday Injuries ή LWIs) (A/Γ) 19
(14/5)
1
(0/1)
5
(4/1)
1
(1/0)
0 0 5
(4/1)
0 0 0
Ατυχήματα απουσίας (υπάλληλοι ΕΛΠΕ / εργολάβοι)  10/9 0/1 0/5 0/1 0 0 5/0 0 0 0
Θανατηφόρα ατυχήματα (Α/Γ) 4
(4/0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ατυχήματα ιατρικής Περίθαλψης(Medical Treatment Cases ή MTC) (Α/Γ) 11
(10/1)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ατυχήματα περιορισμένης ικανότητας (Restricted Workday Injuries ή RWI) (Α/Γ) 3
(3/0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δείκτης LWIF (Α/Γ) 2,69* 1,79
(0/1,79)
8,95
(7,16/1,79)
0 0 0 6,72
(5,38/1,34)
0 0 0
Δείκτης LWIS (Α/Γ) 28,6* 20
(0/20)
8,2
(15/3)
0 0 0 15,4
(17,4/0,14)
0 0 0
Δείκτης AIF (All Injury Frequency) (Α/Γ) 5,3* 1,79
(0/1,79)
8,95
(7,16/1,79)
0 0 0 6,72
(5,38/1,34)
0 0 0
Occupational diseases rate (/106 hours) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ποσοστό κάθε είδους απουσιών2 (%) (Α/Γ) *   1,67
(0,91/3,42)
4,72
(2,76/2,05)
- - (1,19/0,82) (0,63/2,14) - -

1. Στα ατυχήματα ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα πρώτων βοηθειών.
2. Προσμετρούνται οι απουσίες λόγω ανικανότητας κάθε είδους (ασθένεια, ατύχημα).
* Αναλυτικότερα στοιχεία ανά περιοχή και φύλο παρουσιάζονται στον δείκτη G4-LA6

 

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE για την τελευταία 5ετία.

Το 54% των ατυχημάτων απουσίας του προσωπικού ήταν παραπατήματα, γλιστρήματα και πτώσεις στο ίδιο επίπεδο.

Ο δείκτης ασφάλειας LWIF μειώθηκε κατά 8% το 2015 σε σχέση με το 2014, αλλά, λόγω της εκτεταμένης γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου τον Μάιο 2015 και του ατυχήματος που σημειώθηκε στη διάρκειά της, οι δείκτες ασφάλειας AIF και LWIS του 2015 εμφάνισαν αύξηση: 

 

Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία του 2015 εκδίδονται κατά κανόνα το Σεπτέμβριο του επόμενου έτους και δεν είναι διαθέσιμα μέχρι την έκδοση αυτού του απολογισμού.

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων για τη θέσπιση ειδικών δεικτών ασφάλειας διεργασιών, τα ΕΛΠΕ υιοθέτησαν, από τους πρώτους σε παγκόσμιο επίπεδο, την παρακολούθηση των νέων δεικτών ασφάλειας διεργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του CONCAWE και σε πλήρη ευθυγράμμιση με το API RP 754, 2010 (Recommended Practice 754 “Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries”). Τα στοιχεία του 2015 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Συμβάντα ασφάλειας διεργασιών με βάση τους ορισμούς του CONCAWE

Εγκατάσταση ΕΛΠΕ (ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ) ΕΚΟ & ΕΚ ΟΚΤΑ
Συμβάντα ασφάλειας διεργασιών (PSΕ-1) 3 0 0
Συμβάντα ασφάλειας διεργασιών (PSΕ-2) 19 1 0
Συμβάντα ασφάλειας (PSΕ) 22 1 0
Συνολικός δείκτης PSΕR 3,13 0,47 0

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνολικού δείκτη ασφάλειας διεργασιών PSER (Process Safety Event Rate), που αντιστοιχεί στο σύνολο των ατυχημάτων ασφάλειας διεργασιών ανά ένα εκατομμύριο ανθρωποώρες, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του CONCAWE. Ο δείκτης παρουσίασε αύξηση εντός του 2015 λόγω διαρροών σε κυκλώματα διακίνησης των ΒΕΕ, για τα οποία εκπονήθηκε πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης.Για τη μείωση των δεικτών αυτών, τίθεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ετήσιος στόχος ελαχιστοποίησης των συμβάντων ασφάλειας διεργασιών με τελικό στόχο τον μηδενισμό τους.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης