Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν στη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών και επενδύουν στην ανακύκλωση των υλικών και πρώτων υλών. 

Για το 2015, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα αύξηση της κατανάλωσης νερού σε σχέση με το έτος 2014 (αυξημένη ανάγκη κατανάλωσης λόγω των εργασιών γενικής συντήρησης στα διυλιστήρια, πχ. υδραυλικές δοκιμές, καθαρισμός εξοπλισμού) ενώ παραμένει υψηλό (17%) το ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.  

Κατανάλωση & Ανακύκλωση-Επαναχρησιμοποίηση νερού 2014-2015

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι διαφορετικές πηγές προέλευσης του νερού που καταναλώθηκε.

Συνολική απόληψη ύδατος Ομίλου ανά πηγή προέλευσης

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ποσότητα των ανακτωμένων υλικών για κάθε ένα από τα τρία διυλιστήρια.

Ανακτώμενη Πρώτη Ύλη

Εγκατάσταση Ποσοστό ανάκτησης Ποσότητα (τόνοι)
Διυλιστήριο Ασπροπύργου 0,00 0
Διυλιστήριο Ελευσίνας 1,39 82.154
Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης 0,19 7.982

Από το 2005, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία τους, με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, ανακυκλώνουν χαρτί, πλαστικό, μικρές μπαταρίες, συσσωρευτές, λαμπτήρες φθορισμού, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αλουμίνιο.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης