Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, αναγνωρίζουμε τα ακόλουθα οφέλη που διασφαλίζουν μια ολιστική σχέση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής:

  • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και μείωση ποσοστού τριβών
  • Μεγαλύτερη αφοσίωση των εργαζομένων αλλά και των πελατών
  • Μείωση των απουσιών λόγω ασθενείας
  • Βελτιωμένη φήμη στην αγορά
  • Συνεχής ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συναδελφικότητας
  • Υιοθέτηση καινοτόμων οργανωτικών δομών και συνεργειών

Σήμερα οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για μια απασχόληση που να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές τους προσδοκίες και, παράλληλα, να έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Ταυτόχρονα επιζητούν να βρουν εργασιακό περιβάλλον που να είναι ευέλικτο ως προς τις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι εργαζόμενοι επιθυμούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όμιλος έχει αναπτύξει προγράμματα που συνδυάζουν την επαγγελματική και την προσωπική ζωή, είναι καινοτόμα και καλύπτουν τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού με παράλληλη ενίσχυση της φήμης του Ομίλου ως προτιμητέου εργοδότη.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες εταιρικές πολιτικές που προβλέπουν:

  • Ελαστικό ωράριο εργασίας για το διοικητικό προσωπικό (white collars)
  • Ανοικτή επικοινωνία (open door policy) μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
  • Προσφορά ελαφρού γεύματος για τους εργαζόμενους
  • Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων από και προς τον τόπο εργασίας
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης